Yabanci Dil Akademisi

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

A.‘HİZMET ALAN ’ ; (sözleşmede bundan sonra “HİZMET ALAN ” olarak anılacaktır)

B.‘HİZMET SAĞLAYICI ’ ; (sözleşmede bundan sonra “HİZMET SAĞLAYICI ” olarak anılacaktır)

UNVANI:YD AKADEMİ DİL VE EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

ADRES: Cevizlik Mah. Ebuziya Cad. Yılankıran Apt Blok  No: 27 Bakırköy / İstanbul

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle HİZMET ALAN, sözleşme konusu HİZMETİ almayı onayladığı takdirde  hizmet karşılığı olan ücret ile  vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı’nı,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,

HİZMET SAĞLAYICI: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

HİZMET ALAN: Sunulan hizmeti belirli bir ücret karşılığında  satın alan gerçek veya tüzel kişiyi,

SİTE: HİZMET SAĞLAYICI’ya ait internet sitesini,

TARAFLAR: HİZMET SAĞLAYICI VE HİZMET ALAN

SÖZLEŞME: HİZMET SAĞLAYICI VE HİZMET ALAN arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

3.KONU

İşbu Sözleşme, HİZMET SAĞLAYICI VE HİZMET ALAN arasındaki  Hizmet Sağlayıcıya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda aşağıda nitelikleri ve ücreti  belirtilen hizmetin  verilmesi  ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Sitede ilan edilen hizmetlere ilişkin ücretler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.

4.HİZMET SAĞLAYICI BİLGİLERİ

Ünvanı: YD AKADEMİ DİL VE EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Cevizlik Mah. Ebuziya Cad. Yılankıran Apt Blok  No: 27 Bakırköy / İSTANBUL

Telefon :0212 5432775

Eposta : bakirkoy@yabancidilakademisi.com

5.HİZMET ALAN

Adı Soyadı

TC Kimlik Numarası

Telefon

Eposta/kullanıcı adı

6.HİZMETİ ALAN ADINA HİZMET BEDELİNİ ÖDEYEN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Eposta/kullanıcı adı

7.SÖZLEŞME KONUSU HİZMETE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

7.1. Sunulan yabancı dil eğitim hizmetinin  süresi, seviyesi, kapsamı  HİZMET SAĞLAYICIYA ait web sitesinde yayımlanmaktadır.

7.2.Dil eğitiminin niteliği, süresi, seviyesi ve kapsamı web sitesinde  ilan edilen ücrettir. İlan edilen ücret ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen eğitim ve ücret  belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu yabancı dil eğitim hizmetin tüm vergiler dâhil ücreti aşağıda gösterilmiştir.

Eğitim Hizmetinin  Açıklaması ve (KDV Dahil) Ücreti

Ödeme Şekli ve Planı

Yabancı Dil Eğitimi Alacak Kişi

Fatura Adresi

8.FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

Fatura gönderimi : Fatura kayıt yaptırılan yabancı dil eğitimine ilişkin bedelin ödendikten sonra eğitim tamamlanıncaya kadar hizmeti alana gönderilecektir.

9.GENEL HÜKÜMLER

9.1. HİZMETİ ALAN, HİZMET SAĞLAYAN’a ait internet sitesinde sözleşme konusu yabancı dil eğitiminin nitelikleri, seviyesi, kapsamı, kaç saat süreceği ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. HİZMETİ ALANI’ın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli hizmet satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, HİZMET SAĞLAYICI tarafından HİZMET ALAN’a verilmesi gereken yabancı dil eğitiminin, süresi, seviyesi ve diğer temel özellikleri, hizmetin vergiler dâhil ücretini, ödeme ve hizmetin başlayacağı ve biteceği tarihleri içeren bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Sözleşme konusu yabancı dil eğitimi, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile HİZMET ALAN’a online verilecek şekilde planlanacaktır.  Bu süre sonrasında yabancı dil eğitiminin başlamaması  durumunda, HİZMET ALAN’ın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

9.3. HİZMET SAĞLAYICI, Sözleşme konusu yabancı dil eğitimini eksiksiz, web sitesinde vaad edilen niteliklere uygun olarak sunmayı, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre eksiksiz, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. HİZMET SAĞLAYICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan HİZMET ALAN’ı bilgilendirmek suretiyle ders tarihlerinde ve ders saatlerinde değişiklik yapabilir.

9.5.HİZMET SAĞLAYICI,  hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak HİZMET ALAN’ı bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli HİZMET ALAN’a iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6. HİZMET ALAN, Sözleşme konusu yabancı dil eğitimi için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu hizmetin ücretinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, HİZMET SAĞLAYICI’nın sözleşme konusu hizmeti verme yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7. HİZMET ALAN, Sözleşme konusu hizmetin verilmesinden sonra HİZMET ALAN’a  ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu hizmetin  ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından HİZMET SAĞLAYICI’ya ödenmemesi halinde, HİZMET ALAN işbu ücreti ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8. HİZMET SAĞLAYICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu hzimeti süresi içinde yerine edemez ise, durumu HİZMET ALAN’a bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. HİZMET ALAN’ın da alacağı yabancı dil eğitiminin iptal edilmesini, sözleşme konusu hizmetin  değiştirilmesini ve/veya  engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini HİZMET SAĞLAYICI’dan talep etme hakkını haizdir. HİZMET ALAN tarafından alınacak hizmetin iptal edilmesi halinde HİZMET ALAN’ın nakit ile yaptığı ödemelerde, hizmet tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. HİZMET ALAN’ın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, hizmetin  HİZMET ALAN tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. HİZMET ALAN, HİZMET SAĞLAYICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından HİZMET ALAN hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra HİZMET ALANI’ın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, HİZMET ALAN, olası gecikmeler için HİZMET SAĞLAYICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.9. HİZMET SAĞLAYICI, HİZMET ALAN tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla HİZMET ALANI’a ulaşma hakkı bulunmaktadır. HİZMET ALAN, işbu sözleşmeyi kabul etmekle HİZMET SAĞLAYICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

9.10. HİZMET ALAN, sözleşme konusu hizmetin  ayıplı olduğu gerekçesiyle cayma hakkını kullanacaksa hizmet karşılığı fatura kesilmiş ise KDV ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği 56 maddesi (3)fıkrası b) bendine göre hizmet bedelinin %10’nu HİZMET SAĞLAYICI’ya ödemek zorundadır. 

9.11.HİZMET ALAN ile hizmet alımında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya hizmetin HİZMET ALAN’a yabancı dil eğitiminin verilmesinden evvel, hizmet alımında kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, HİZMET SAĞLAYICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, ödemede kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini HİZMET ALAN’dan talep edebilir. HİZMET ALAN’ın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede eğitim dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise HİZMET ALAN, eğitimi iptal etme hakkını haizdir.

9.12. HİZMET ALAN, HİZMET SAĞLAYICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, HİZMET SAĞLAYICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, HİZMET SAĞLAYICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

9.13. HİZMET ALAN, HİZMET SAĞLAYICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran HİZMET ALAN’ı bağlayacaktır.

9.14. HİZMET ALAN, HİZMET SAĞLAYICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

9.15. HİZMET SAĞLAYICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, HİZMET SAĞLAYICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler HİZMET ALAN’a yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

9.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, HİZMET SAĞLAYICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, HİZMET SAĞLAYICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

9.17. HİZMET SAĞLAYICI devam eden sınıflarda gerekli görüldüğü hallerde ders günü ve saati değişikliği yapabilir.

9.18. Sınıflar özel ders anlaşması olmadığı hallerde 10 ile 25 kişilik gruplardan oluşmaktadır. Bir kur saati 72 ders saat  sürer. 1 ders süresi 45 dakikadan oluşmaktadır. Kişi sayısı 10 kişinin altına düşen gruplarda 1 kur süresinin toplam saatini HİZMET SAĞLAYICI tarafından kur bitecek şekilde planlanacak ve revize edilecektir.

9.19. Sınıfların açılış tarihleri HİZMET SAĞLAYICI tarafından belirlenmektedir.HİZMET SAĞLAYICI belirlediği kur açılış tarihinden itibaren maksimum 4 hafta sonrası olacak şekilde kur açılış sürecini ileri bir tarihe alma hakkına sahiptir.

9.20. HİZMET ALICI satın aldığı ve eğitimine dahil olduğu grup eğitimlerinde dondurma veya iptal işlemi yapamaz. Bağlı bulunduğu grup canlıp derslerini kaçırdığı takdirde offline olarak dersleri takip edebilmektedir.

10.CAYMA HAKKI

HİZMET ALAN; hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmede sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, HİZMET ALAN’ın onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.  Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar HİZMET ALAN’a aittir. HİZMET ALAN, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

11.TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

HİZMET ALAN, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini HİZMET ALAN’dan talep edebilir ve her koşulda HİZMET ALAN’ın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, HİZMET ALAN, borcun gecikmeli ifasından dolayı HİZMET SAĞLAYICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

12. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır.

13.YÜRÜRLÜK

HİZMET ALAN, Site üzerinden seçmiş olduğu yabancı dil eğitimine  ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. HİZMET SAĞLAYAN, eğitimin verilmesinden önce  işbu sözleşmenin sitede HİZMET ALAN tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI:YD Akademi Dil ve Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti.

ALICI:

TARİH:

Bakırköy Şubemiz
Cevizlik Mahallesi Ebuzziya Caddesi No:27 (Ermeni Kilisesi Karşısı) Bakırköy/İstanbul

Beylikdüzü Şubemiz
Cumhuriyet Mah., Gürpınar Yolu Cad., Kaya Millenium İş Merkezi No:5, A1 Katı B Blok No:49-50-51 Beylikdüzü/İstanbul

Kadıköy Şubemiz
Caferağa Mahallesi, Mühürdar Caddesi No:34-A, 34710 Kadıköy/İstanbul

Mecidiyeköy Şubemiz
Fulya Mahallesi, Büyükdere Caddesi No:40 Rumeli İş Hanı  Kat :1 Mecidiyeköy/İstanbul